ANBI

Naam instelling: Stichting Voedselbank Katwijk

RSIN / Fiscaal nummer: 855 506 118

Contact informatie:
Postadres:
Secretaris Stichting Voedselbank Katwijk
p/a Witte de Withstraat 31
2231 RP Rijnsburg

Email: secretaris@voedselbankkatwijk.nl


Doelstellingen:

 • Het bieden van directe voedselhulp aan hen die dat tijdelijk nodig hebben
 • Het tegengaan van verspilling van goed voedsel

Activiteiten Stichting

 • Communicatie via traditionele, digitale en sociale media
 • Registratie en begeleiding clienten
 • Acquisitie voedsel en werven sponsors
 • Inname en verwerken van voedsel
 • Wekelijkse uitgifte van ca 180 voedselpakketten
 • Gratis knipservice (1x per 6 weken)
 • Gratis 2e hands kledingpakket

Fondsenwerving

 • De exploitatie wordt gedekt door giften van bedrijven, instellingen, particulieren en kerken.
 • De huisvestingslasten worden gesubsidieerd door de Gemeente Katwijk. 
 • Sinds begin 2021 zijn wij energie neutraal (wij beschikken over 120 zonnepanelen).  

Beheer van het vermogen:

 • De fondsen worden door de penningmeester beheerd, die verantwoording aflegt aan het bestuur.

Besteding vermogen:

 • Het vermogen van Stichting wordt besteed aan voornoemde activiteiten.

Namen bestuurders:

 • Mw. A. van Rhijn, Voorzitter
 • W. de Mooij, Secretaris
 • L. van Delft, Penningmeester

Beloningsbeleid:

 • De Stichting Voedselbank Katwijk werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en bestuurders.

Activiteiten 2021

Sinds juni 2006 was de Voedselbank Katwijk een zelfstandig opererende afdeling van de Voedselbank Leiden en omstreken. De Stichting Voedselbank Katwijk is op 4 september 2015 opgericht. De Voedselbank Katwijk werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers.

Gedurende 2021 werden wekelijks circa 180 voedselpakketten uitgereikt aan klanten die voldoen aan de landelijke criteria die zijn vastgesteld door Voedselbank Nederland. Klanten ondergaan 2 maal per jaar een verplichte financiële toets. Het benodigde voedsel wordt door bedrijven in natura geschonken en aangevuld met ingekocht voedsel om te kunnen voldoen aan de ‘schijf van vijf’. Het voedsel wordt wekelijks opgehaald, verwerkt en verdeeld over de voedselpakketten. Voedselbank Katwijk biedt klanten daarnaast iedere 6 weken een gratis knipservice aan. Daarnaast wordt aan klanten een gratis kledingpakket aangeboden.

De Voedselbank Katwijk is wegens wijksanering september 2020 verhuisd naar een deel van een leegstaande basisschool. Voor onze vrijwilligers was dit een bijzonder ingrijpende operatie. De huidige huurperiode loopt tot begin 2025. In hoeverre we daarna in het huidige pand kunnen blijven zal naar verwachting pas begin 2024 bekend zijn. Met het oog op deze onzekerheid zijn wij genoodzaakt om fondsen te reserveren voor een potentiële volgende verhuizing in 2025.