ANBI

Naam instelling: Stichting Voedselbank Katwijk

RSIN / Fiscaal nummer: 855 506 118

Contact informatie:
Postadres:
Secretaris Stichting Voedselbank Katwijk
p/a Witte de Withstraat 31
2231 RP Rijnsburg

Email: secretaris@voedselbankkatwijk.nl


Doelstellingen:

 • Het bieden van directe voedselhulp aan hen die dat tijdelijk nodig hebben
 • Het tegengaan van verspilling van goed voedsel

Activiteiten Stichting

 • Registratie en begeleiding clienten
 • Acquisitie voedsel en werven sponsors
 • Inname en verwerken van voedsel
 • Wekelijkse uitgifte van ca 150 voedselpakketten
 • Knipservice (1x per 6 weken)
 • Kledingpakket

Fondsenwerving

 • De exploitatie wordt gedekt door giften van bedrijven, instellingen, particulieren en kerken.
 • De huisvestings- en energielasten (niet vermeld in de hieronder opgenomen exploitatierekening) worden als volgt gedekt:
  • Dunavie hanteert een sterk gereduceerde huur en brengt ca 1/3 van de verbruikte energie in rekening
  • De door Dunavie in rekening gebrachte huur- en energielasten worden gesubsidieerd door de Gemeente Katwijk (€16,500 per jaar)

Beheer van het vermogen:

 • De fondsen worden door de penningmeester beheerd, die verantwoording aflegt aan het bestuur.

Besteding vermogen:

 • Het vermogen van Stichting wordt besteed aan voornoemde activiteiten.

Namen bestuurders:

 • Mw. A. van Rhijn, Voorzitter
 • W. de Mooij, Secretaris
 • L. van Delft, Penningmeester

Beloningsbeleid:

 • De Stichting Voedselbank Katwijk werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en bestuurders.

Activiteiten 2020

Sinds juni 2006 was de Voedselbank Katwijk een zelfstandig opererende afdeling van de Voedselbank Leiden en omstreken. De Stichting Voedselbank Katwijk is op 4 september 2015 opgericht. De Voedselbank Katwijk werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers.

Gedurende 2020 werden wekelijks circa 150 voedselpakketten uitgereikt aan klanten die voldoen aan de landelijke criteria die zijn vastgesteld door Voedselbank Nederland. Klanten ondergaan 2 maal per jaar een verplichte financiële toets. Het benodigde voedsel wordt door bedrijven in natura geschonken en aangevuld met ingekocht voedsel om te kunnen voldoen aan de ‘schijf van vijf’. Het voedsel wordt wekelijks opgehaald, verwerkt en verdeeld over de voedselpakketten. Voedselbank Katwijk biedt klanten daarnaast iedere 6 weken een gratis knipservice aan. Daarnaast wordt aan klanten een gratis kledingpakket aangeboden.

De Voedselbank Katwijk is wegens wijksanering september 2020 verhuisd. In verband met de benodigde financiële middelen voor de aanpassing en verbouwing van een volgend pand is in 2018 reeds begonnen met fondsenwerving.